Offre d'emploi : EEN DIRECTEUR (M/V/X)

Région
Bruxelles (BE)
Publication
mercredi 16 septembre 2020
Date limite
dimanche 4 octobre 2020
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Langue(s) souhaitée(s)
Français, Néerlandais

Meer dan een activiteit uitoefenen binnen een OCMW, betekent dit een bijdrage leveren tot een nobele missie: iedereen de kans geven op een menswaardig bestaan.

 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor de afdeling Maatschappelijk Welzijn

 

EEN DIRECTEUR (M/V/X)

 

Missie van de afdeling:

De afdeling Maatschappelijk Welzijn heeft als missie sociale diensten van kwaliteit te verstrekken die aangepast zijn aan de behoeften van de bevolking van de gemeente zodat iedereen een menswaardig bestaan kan hebben (art.1 van de organieke wet van 8/7/1976).

Rol van de functie:

De directeur Maatschappelijk Welzijn waakt erover dat zijn afdeling voldoet aan haar missie, zowel wat de “verplichte” als de “facultatieve” diensten betreft, ingesteld in toepassing van artikel 60, § 6 van de wet. Hij leidt en coördineert de algemene activiteit van zijn afdeling en de diensten van zijn afdeling, alsook het personeel. Hij houdt zich aan artikel 45 ter van de organieke wet.

Voorstelling van de uit te voeren taken:

 • Deel uitmaken van het “managementteam” van zijn afdeling en van het directiecomité;
 • Coördineren en uitvoeren van de strategische en operationele plannen voor zijn diensten (hoofddoelstellingen, resultatenindicatoren en maandelijkse rapportering in het directiecomité, ...), rekening houdende met de behoeften van de gebruikers en inspelend op de evolutie daarvan;
 • Op proactieve wijze voorbereiden, verzekeren en loyaal uitvoeren van de wettelijke opdrachten ter zake die toevallen aan zijn diensten;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van ontwerpnota’s en programma’s inzake het algemeen beleid;
 • Verantwoordelijk voor het secretariaat tijdens de vergadering van de speciale comités;
 • Verantwoordelijk voor het behoud van de goedkeuring van de diensten en/of instellingen onder zijn verantwoordelijkheid;
 • Samenwerken voor het organiseren van interne opleidingen en er eventueel vrijstelling van te geven;
 • Verantwoordelijk voor het beheer van crisissituaties (evacuatie van kraakpanden, rusthuis, …);
 • Deelnemen aan het selectie-, aanwervings- en/of mutatieproces van de relevante werknemers van zijn diensten;
 • In overleg met de algemeen secretaris en de voorzitster, de administratie  vertegenwoordigen bij externe vergaderingen;
 • In overleg met de algemeen secretaris verantwoordelijk voor het uitwerken en optimaliseren van het proces, de structuren, de rollen en hulpmiddelen (mensen en middelen) binnen de eigen directie;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen, opvolgen en de jaarlijkse rapportering van het budget van zijn diensten;
 • Bijdragen tot het opzetten van een intern controlesysteem in overeenstemming met de wet;
 • Rapport uitbrengen bij de algemeen secretaris;
 • Elke andere verantwoordelijkheid die nodig is voor het uitvoeren van de missie van de afdeling.

Vereiste hoedanigheden voor de functie:

Voorwaarden voor deelname aan de examenproeven voor aanwerving:

 • Ten minste 24 jaar oud op de datum waarop de publieke oproep tot kandidatuur wordt afgesloten;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de legerdienst (voor mannelijke kandidaten);
 • In lichamelijk goede conditie zijn, van goed gedrag en zeden;
 • Genieten van alle burgerlijke en politieke rechten;
 • Houder zijn van een diploma hoger universitair onderwijs of gelijkgesteld dat toegang geeft tot niveau A van de administraties;
 • 5 jaar ervaring hebben in een managementfunctie;
 • Ervaring binnen een OCMW is een grote troef.

De kandidaat(kandidaten) moet(en) voldoen aan de volgende benoemingsvoorwaarden:

 • Slagen voor het aanwervingsexamen, georganiseerd door het OCMW, waarvan het programma op verzoek wordt meegedeeld;
 • Slagen voor de examens, georganiseerd door Selor, inzake de kennis van de tweede landstaal in verhouding tot het betrokken niveau;
 • Zich onderwerpen aan een medisch onderzoek waarvan het resultaat gunstig moet zijn.

Technische competenties:

 • Kennis van de juridische aspecten van de functie (OCMW-wetgeving die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; wetgeving inzake het welzijn op het werk en de arbeidscontracten – Burgerlijk wetboek: in verband met de functie; algemene organisatie van de sociale veiligheid en het handvest van de maatschappelijk verzekerde; deontologie en rechten van de mens);
 • Goede kennis hebben van de procedures, reglementen en de missies van de instelling;
 • Goed kunnen werken met kantoorsoftware (Suite office en software die wordt gebruikt in het OCMW).

Gedragscompetenties:

 • Een team of een project kunnen leiden;
 • Kunnen beslissen en reageren, rekening houdende met de strategische lijnen;
 • In staat zijn om een visie uit te werken;
 • Zin hebben voor samenwerking en onderhandeling;
 • Op een integere en professionele manier reageren in verband met de deontologische regels;
 • Resultaatgericht zijn.

Wij bieden u:

 • Een voltijdse aanstelling loonschaal A7 (voltijds maandelijks brutoloon, zonder anciënniteit: 4.578,23 €);
 • Mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van anciënniteiten in verband met de functie;
 • Mogelijkheid tot telewerken (volgens ons reglement);
 • Een premie voor tweetaligheid (via examen Selor);
 • Een eindejaarspremie;
 • Gratis openbaar vervoer;
 • Een hospitalisatievergoeding;
 • Een voordelig aantal verlofdagen;
 • Een aangepast individueel opleidingsplan;
 • Een aangename werkomgeving (met respect voor het evenwicht tussen beroepsleven en privéleven) in volle ontwikkeling;
 • Voordelige prijs voor de maaltijden in het personeelsrestaurant.

Geïnteresseerd?

Uiterste datum voor de kandidaatstelling: 04/10/2020.

 • Solliciteren kan op onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze werkaanbiedingen vindt onder de tab ”Jobs”.

Emplois similaires

Emplois similaires