Offre d'emploi : Manager Procurement (M/F/X)

Recruteur
TUC RAIL
Région
Bruxelles (BE)
Publication
mardi 11 janvier 2022
Date limite
samedi 12 mars 2022
Niveau d'expérience
5 à 10 ans d'expérience
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Langue(s) souhaitée(s)
Français, Néerlandais

(L'annonce en français se trouve ci-dessous)

Wil je nieuwe uitdagingen aangaan en deel uitmaken van een onderneming die zich inzet voor duurzaamheid? Ben je van mening dat mobiliteit een belangrijke uitdaging is voor de toekomst van onze planeet?

Kom dan bij ons werken als Manager Procurement (M/V/X). We kijken ernaar uit jou te ontmoeten!

Je werkt mee aan het ontwerp van duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit, zowel in België als internationaal.

Met meer dan 1200 medewerkers beheert en ontwerpt TUC RAIL de spoorweginfrastructuurprojecten van vandaag en morgen.

Wat zijn je verantwoordelijkheden als Manager Procurement?

In het kader van een matrixstructuur ben je verantwoordelijk voor het beheer van het Competence Center Procurement, een departement met een twintigtal medewerkers.

Je beheert de activiteit van je Competence Center en de teams om je opdrachten met succes uit te voeren met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Je Competence Center staat in voor de volgende activiteiten:

 • Aanbestedingsstrategie voor diensten en werken 
 • Ontwikkeling van een duurzaam aankoopbeleid
 • Technisch en operationeel beheer van teams
 • Beheer van (technische, administratieve en multidisciplinaire) aankoopdossiers van de consolidatie van de bestekken, over de evaluatie van de offertes en de notificaties, tot de opvolging van de vorderingsstaten
 • Onderhandelingen over strategische offertes met potentiële kandidaten
 • Beheer van schadeclaims en verzekeringen
 • Bijstand aan interne klanten over zaken die verband houden met overheidsopdrachten
 • Voorstellen voor de gunning van opdrachten voorleggen aan de CEO/COO.

 In dit verband heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

-  Je organiseert je team:

 • je bepaalt de verantwoordelijkheden en competenties samen met de betrokken Expert
 • je plant de nodige middelen in voor de verwezenlijking van de projecten in samenwerking met de Portfolio Managers en de Program Managers
 • je stimuleert al je medewerkers om te werken aan strategische thema’s in verband met het Business Plan 2022-2026
 • je stelt toetredings-, delegatie- en arbitragemethodes in.

-  Je beheert je medewerkers:

 • je inspireert je team dankzij een managementstijl die inzet op de bedrijfswaarden en je bevordert groepsgeest, solidariteit, autonomie en initiatief
 • je geeft een eerlijke en open beoordeling van de individuele prestaties en competenties op basis van regelmatige feedback van elke betrokken personen
 •  je ondersteunt je medewerkers bij het opstellen en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 -  Je werkt samen met de stakeholders:

 • je stelt samen met hen dossiers die in alle stadia van de projecten voldoen aan de functionele behoeften van de programma’s
 • je doet voorstellen over geschillen en incidenten met het oog op goed bestuur en goede werking.

____________________________________________________________________________________

Vous souhaitez relever de nouveaux défis et faire partie intégrante d’une société engagée dans la durabilité ? Vous pensez que la mobilité constitue un enjeu majeur lié à l’avenir de notre planète ?

Rejoignez-nous en tant que Manager Procurement (M/F/X). Nous sommes impatients de vous rencontrer !Vous allez contribuer à la conception d’une mobilité durable et respectueuse de l’environnement, tant en Belgique qu’à l’international.

Ainsi, avec plus de 1200 collaborateurs, TUC RAIL pilote et dessine les projets d’infrastructures ferroviaires d’aujourd’hui et de demain.

Quelles seront vos responsabilités dans votre rôle de Manager Procurement ?

Dans le cadre d’une structure matricielle, vous êtes responsable de la gestion du Centre de Compétence Procurement, département d’une vingtaine de collaborateurs.

Vous gérez l’activité de votre Centre de Compétence ainsi que les équipes pour réaliser vos missions avec succès en conformité avec les lois sur les marchés publics. 

Votre Centre de Compétence Procurement couvre les activités suivantes :

 • La stratégie d’achats pour les services et travaux 
 • Le développement d’une politique d’achats durables
 • La gestion technique et opérationnelle des équipes
 • La gestion des dossiers d’achats (techniques, administratifs et multi-métiers) depuis la consolidation des cahiers des charges au suivi des états d’avancements, en passant par les évaluations des offres et les notifications
 • La négociation des offres stratégiques avec les candidats potentiels
 • La gestion des réclamations et des assurances
 • L’assistance aux clients internes sur les matières liées aux marchés publics
 • La présentation au CEO/COO des propositions d’attribution de marchés.

Dans ce cadre, vous assumez les tâches et responsabilités suivantes :

- Vous organisez votre équipe :

 • en déterminant les responsabilités et les compétences en collaboration avec l’Expert.e adéquat.e
 • en planifiant les ressources nécessaires pour la réalisation des projets en collaboration avec les Portfolio Managers et les Program Managers
 • en stimulant tous vos collaborateurs à travailler sur des thèmes stratégiques liés au Business Plan 2022-2026
 • en mettant en place des dispositifs d’adhésion, de délégation et d’arbitrage. 

- Vous gérez vos collaborateurs :

 • en inspirant votre équipe grâce à un style de management engagé sur les valeurs de l’entreprise et en promulguant l’esprit de groupe, la solidarité, l’autonomie et la prise d’initiative
 • en donnant une évaluation juste et ouverte de la performance et des compétences individuelles sur base d’un feedback régulier de toutes les personnes concernées
 • en soutenant vos collaborateurs dans l’établissement et la réalisation d’un plan de développement personnel.

- Vous collaborez avec les stakeholders :

 • par une co-construction des dossiers afin qu’ils répondent aux besoins fonctionnels des programmes à toutes les étapes des projets
 • par force de proposition sur les litiges et incidents au bénéfice de la bonne gouvernance et de l’opérationnel.

_________________________________________________________________

Gewenst profiel

 • Je hebt een masterdiploma en gedegen ervaring op het gebied van Procurement. Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten in een pluspunt
 • Je hebt ervaring met het leiden van multifunctionele en multidisciplinaire teams
 • Je bent een People Manager. Je bent ook een mentor en een coach voor je medewerkers. Je ondersteunt en begeleidt hen in overeenstemming met hun eigen competenties en ambities
 • Je bent een bemiddelaar die actief netwerken ontwikkelt en samenwerking aanmoedigt
 • Je bent nauwgezet en pragmatisch
 • Je toont initiatief
 • Je hebt een goede interpersoonlijke vaardigheden
 • Je bent tweetalig Nederlands/Frans; kennis van het Engels is een pluspunt.

Slagzinnen: Autonomie – initiatief – partnership – communicatie – kwaliteit - erkenning

Wat bieden wij jou?

Bij TUC RAIL werk je voor de boeiende en groeiende wereld van de spoorwegen.

Je bevindt je in een unieke job in een open en communicatieve omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt. Meewerken aan belangrijke projecten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. 

Flexibiliteit met nadruk op een goede balans tussen werk en privé (glijdende uurrooster, telewerk tot de helft van de werktijd, terbeschikkingstelling van IT materiaal voor thuis), een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris, bonus, groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, 20 verlofdagen en 13 compensatiedagen (bij voltijds uurrooster), etc.

We leggen de nadruk op diversiteit in teams als meerwaarde en moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, handicap, …

Heb je interesse of wil je gewoon meer informatie? Neem contact met ons op ... (Hélène Herwats: helene.herwats@tucrail.be of 0475/44 63 12).

_________________________________________________________________________________

Profil recherché

 • Vous avez un diplôme de Master et justifiez d’une solide expérience dans le domaine des Achats. La connaissance des lois sur les marchés publics constitue un atout
 • Vous avez de l’expérience en gestion d’équipes multifonctionnelles et multidisciplinaires
 • Vous êtes un.e People Manager. Vous êtes aussi un.e mentor et un.e coach pour vos collaborateurs. Vous les soutenez et les orientez en fonction de leurs propres compétences et ambitions
 • Vous êtes un.e médiateur.rice qui développe activement des réseaux et qui encourage la collaboration
 • Vous êtes rigoureux.se et pragmatique
 • Vous faites preuve d’initiatives
 • Vous avez un bon sens relationnel
 • Vous êtes bilingue FR/NL ; la connaissance de l’anglais est un plus.

Attitudes/mots-clés: Autonomie – initiative – partenariat – communication – qualité – reconnaissance

Ce que nous vous offrons

Chez TUC RAIL, vous travaillez pour le monde des chemins de fer, secteur passionnant et en pleine croissance. 

Vous vous retrouvez dans un job unique, dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la société. 

Flexibilité avec le focus sur un bon équilibre vie privée – vie professionnelle (horaires flottants, télétravail jusqu’à la moitié du temps de travail, mise à disposition de matériel informatique pour la maison), un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif (conforme à l’expérience) et un bonus basé sur vos performances annuelles, une assurance hospitalisation et assurance groupe, des chèques repas, un plan de carrière accompagné de formations, 20 jours de congé et 13 jours de repos compensatoire (si prestations temps plein), des tarifs préférentiels sur vos déplacement en train, etc. 

La diversité au sein des équipes représente une plus-value sur laquelle nous mettons l’accent. Nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment de son orientation sexuelle, sexe, identité, expression de genre, handicap, … 

Cela vous parle ? Postulez sans plus attendre !

Juste besoin de plus d'informations? Contactez-nous ... (Hélène Herwats: helene.herwats@tucrail.be ou 0475/44 63 12).